JUDr. Andrea Kelemenová

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v r. 1990, kde v r. 1991 absolvovala taktiež rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce a bol jej priznaný akademický titul doktor práv.

V rokoch 1992 až 1995 vykonávala činnosť právnika v zamestnaneckom pomere v súkromnej spoločnosti. V rokoch 1995-1998 pôsobila v pozícii advokátskeho koncipienta a po absolvovaní advokátskych skúšok a zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory v januári r. 1998, poskytuje ako advokátka právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva.

Advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám na celom území SR. Jednou zo základných zásad výkonu činnosti kancelárie je účinné a promptné zabezpečovanie požiadaviek a potrieb klientov. Pri komplexnom poskytovaní právnych služieb advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, finančnými a daňovými poradcami.